دوربین مدار بسته سامسونگ اکسوم

دوربین مدار بسته سامسونگ

 دوربین مدار بسته سامسونگ

 نظارت تصويري كه امروزه در اغلب نقاط دنيا مورد توجه قرار گرفتـه اسـت، يكـي از اساسی ترین  اجزاء نظارت و كنترل هوشمند حمل ونقل و ترافيـك را تـشكيل مـيدهـد و در سيستمهاي حمل ونقلي متعدد و متنوعي از آن استفاده ميشود. سيستمهاي   دوربین مدار بسته ابزازی مهم در مديريت ترافيك هستند و مزيت آن ها فراهم كردن اطلاعات تـصويري بـراي تصميمگيري و کنترل  است.

با استفاده از اپراتور ها و اتاق های کنترل ترافیک میتوان بصورت 24 ساعته بر نحوه تردد وسایط نقلیه موتوری در خیابانها و جاده ها ، مترو ها ، قطار های برون شهری و فرودگاه ها  نظارت کامل داشت تا  در صو رت بروز هر گونه حادثه و رویدادی اقدامات لازم  و ضروری انجام شود .

 دوربین مداربسته سامسونگ ساخت کره